Director - 0938877579 - Hotline - 0938877579

Thông tư 01/2014

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CAMPUCHIA

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10146/VPCP-KTN ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về quản lý nhập khẩu gỗ và công văn số 17/TTg-KTN ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia như sau.

Điều 1. Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Bãi bỏ quy định về việc cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu từ Campuchia nêu tại điểm 3, Mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 2. Thủ tục nhập khẩu

Thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia làm thủ tục tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành và không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương.

Điều 3. Cửa khẩu nhập khẩu

1. Các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu và các điểm thông quan khác thuộc Khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.

2. Các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu nhưng hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

Điều 4. Trách nhiệm của thương nhân

Thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia phải tuân thủ đúng quy định pháp luật của Campuchia và pháp luật của Việt Nam.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, thương nhân phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ; Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Tin liên quan